MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi sprzatania SP i BS w roku 2011

Usługi sprzatania SP i BS w roku 2011

Świadczenie usług sprzątania na terenie Stadionów Piłkarskich MOSIR przy ul. Ściegiennego 8 oraz przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach - w roku 2011.

 

http://www.mosir.kielce.pl/templates/nsOfficePark/images/misc/pixel_trans.gif

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Świadczenie usług sprzątania na terenie Stadionów Piłkarskich MOSIR przy ul. Ściegiennego 8 oraz przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w roku 2011.
Numer ogłoszenia: 412470 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania na terenie Stadionów Piłkarskich MOSIR przy ul. Ściegiennego 8 oraz przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w roku 2011..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

 a/ w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest:

- obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości (wraz z zabezpieczeniem środków czystości) wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku Stadionów Piłkarskich (w tym mycie szyb w pomieszczeniach stadionowych w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego) - oraz terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych od strony ulic Gagarina, Ściegiennego i Alei Legionów oraz ulicy Szczepaniaka ). Zbierane nieczystości będą składane w pojemnikach kontenerowych ustawionych przez Zamawiającego. - odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wewnątrz terenu - 3 razy w ciągu roku - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, wjazdów, oraz trybun stadionu w razie potrzeby - zostanie zgłoszone przez Zamawiającego. - natychmiastowe po zgłoszeniu przez zamawiającego usuwanie nadmiaru wody z trybun stadionu - czyszczenie obudów oraz kloszy naświetlaczy oświetlenia nocnego na konstrukcji stadionu - 2 razy w ciągu roku. - pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby. - utrzymanie w ciągłej czystości obejścia wokół boisk treningowych ze sztuczną i naturalną trawą

b/ do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich/ należy:

przygotowanie stadionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez: -sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk, -zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych zgodnie z przedstawioną mapką sytuacyjną terenu, w obrębie całości zaznaczonego terenu. -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie stadionu -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło - w całym okresie trwania umowy) - sprzątanie całości obszaru stadionu bezzwłocznie po zakończeniu imprezy

 c) w ramach usług okresowych :

- czyszczenie obudów oraz kloszy naświetlaczy oświetlenia nocnego na konstrukcji stadionu (2 razy w ciągu roku ), - pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, - odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wewnątrz obszaru obiektu - 3 razy w ciągu roku - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, wjazdów, oraz trybun stadionu - zimą, oraz w razie potrzeby, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego - prace porządkowe na terenie ogólno - miejskiego parkingu na zewnątrz obiektu oraz ciągów komunikacyjnych o powierzchni 6 000 m2 (raz na tydzień), - mycie okien o łącznej powierzchni 1100 m2 , w zależności od potrzeb - według zaleceń Zamawiającego. Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zrealizuje wymienione prace stosując własne środki utrzymania czystości (w tym papier toaletowy, ręczniki papierowe, detergenty, itd.) przy pomocy własnych urządzeń..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CEDROX Józef Cedro, ul. Marszałka Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138871,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 117600,00

Oferta z najniższą ceną: 117600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 258000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Usługi sprzątania należą do usług powszechnie dostępnych, wykonywane są przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży o ustalonych standardach jakościowych, . Liczba zaproszonych Wykonawców ( 6) do złożenia oferty zapewnia konkurencję oraz możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia   8 grudnia 2010r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „zapytania o cenę ”, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych    / tekst. jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759/ na: Świadczenie usług sprzątania na terenie Stadionów Piłkarskich  MOSIR przy ul. Ściegiennego 8 oraz przy ul. Szczepaniaka 29  w Kielcach  - w roku 2011.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe CEDROX  Józef Cedro  25-431  Kielce  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54 za cenę: 117 600,00 zł ( słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset 00/100 zł )

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest sporządzona zgodnie ze siwz, kompletna. Przedstawia najniższą cenę , wg przyjętego w siwz kryterium.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt

łącznie

1

USŁUGI KOMUNALNE I PORZĄDKOWE Zagospodarowanie Terenów Zielonych

Grzegorz Śnioch

ul. Podemłynie 20,  

26-026 Morawica

45,58

45,58

2

Usługi Porządkowe  POL-BOL

Paweł  Sadowski

ul. Przejazd 30;  

25-509  Kielce

56,32

56,32

3

Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe FILPEX

ul. Jeziorańskiego 73;  

25-408  Kielce

74,86

74,86

4

USŁUGI

Magdalena Stawska

ul. Chęcińska 78 A;  28-366  Małogoszcz

54,40

54,40

5

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

CEDROX     Józef Cedro

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54

25-431  Kielce

100,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż 14 grudnia  2010r.

 

 

 

http://www.mosir.kielce.pl/templates/nsOfficePark/images/misc/pixel_trans.gif

 

 

 

Powrót Stron:  1