MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi ochrony w roku 2011

Ochrona w roku 2011

Ochrona fizyczna w obiektach MOSIR w roku 2011


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 335092-2010 z dnia 2010-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego znajdujących się na terenie miasta Kielce , zapewnienie pracownikom ochrony...
Termin składania ofert: 2010-10-28


Kielce: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach
Numer ogłoszenia: 394222 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335092 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

 - świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, znajdujących sie na terenie miasta Kielce ,

- zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego w okresie od: 1 stycznia 2011r do 1 stycznia 2012r.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Konsorcjum: 1) IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 2) IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-118 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 684222,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 593865,59

·         Oferta z najniższą ceną: 593865,59 / Oferta z najwyższą ceną: 771150,77

·         Waluta: PLN.

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kielce dnia  24 listopada 2010r 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych / tekst. jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759/ w trybie przetargu ograniczonego na: Usługi ochrony fizycznej obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2011.

 

Zawiadomienie

( o wyborze oferty)

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Firmy: Konsorcjum:

1) Impel Security Polska Sp z  o.o. Ochrona Osób i Mienia,  

ul. Ślężna 118, 53-118 Wrocław /  Pełnomocnik  Konsorcjum /

2) Impel Security Provider Sp z  o.o. Ochrona Osób i Mienia

ul. Ślężna 118, 53-118 Wrocław;

 

za cenę: 593 865,59 zł brutto /sł: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć  59/100 / 

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, jest złożona w terminie, cena jest prawidłowo obliczona.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

G4S  SECURITY  Sp. z  o.o.

ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

77,01

77,01

 

2

Konsorcjum:

a)Argos-1 Sp. z   o.o. ( LIDER)

ul. 1-go Maja 72

25-511 Kielce

b ) Argos Security Sp. z   o.o.

ul 1-go Maja 72

25-511 Kielce

94,77

94,77

4

Konsorcjum:                                                                                     a) Impel Security Polska Sp z  o.o.

Ochrona Osób i Mienia

ul. Ślężna 118

53-118 Wrocław /  Pełnomocnik /

b) Impel Security Provider Sp z  o.o.

Ochrona Osób i Mienia

ul. Ślężna 118

53-118 Wrocław

100,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. od dnia  24  listopada 2010r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na ochronę w obiektach MOSIR w roku 2011Kielce: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2011
Numer ogłoszenia: 335092 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna fp- zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach              w roku 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego znajdujących się na terenie miasta Kielce , zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego w okresie od: 1 stycznia 2011r do 1 stycznia 2012r.

Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony:

1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8; (hotel STADION , hala sportowa, stadion piłkarski) we wszystkie dni tygodnia, przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie w godzinach pomiędzy 7.00 a 700 dnia następnego.

2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15; (hala LEGIONÓW , hotel MARATON , stadion l.a.)

a) hotel Maraton i stadion l.a.: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 7.00 a 7.00 dnia następnego.

 b) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 7.00 a 7.00 dnia następnego.

3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1; (basen letni / lodowisko)

a) we wszystkie dni tygodnia, przez 365 dni w roku ,przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego,

b) w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2011 r oraz od 1 października do 31 grudnia 2011 r - w niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony - w godzinach pomiędzy 7.00 a 19.00( łącznie do 32 dni),

 c) w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2011 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 10.00 a 19.00( łącznie do 60 dni).

 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego.

5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 18.00 , a 6.00 dnia następnego;

6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego.

7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Toporowskiego 96 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego.

8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego.

9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego.

10) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego.

 

Łącznie - przewidywana liczba godzin ochrony w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 65 164 godziny.

 

Ochrona fizyczna będzie realizowana przez pracowników ochrony spełniających wszystkie wymagania określone w ustawie o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005r Nr 145, poz. 1221 ze zm.)

Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku i oferty należy dokonać wizji lokalnej poszczególnych nieruchomości w oznaczonych lokalizacjach.

Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony obejmuje:

- stałe patrolowanie budynków wewnątrz jak na zewnątrz poprzez wykonywanie okresowych prewencyjnych obchodów obiektów z zaznaczeniem czynności, trasy obchodu na czytnikach zainstalowanych przez Wykonawcę na terenie obiektu / demontowanych po zakończeniu umowy /

- obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektów i w ich otoczeniu zewnętrznym,

- działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektu;

- działania zapobiegające przestępstwom i przekroczeniom przeciwko mieniu , w szczególności: kradzieżom, włamaniom i innym formom wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń;

- dozorowanie zainstalowanych w siedzibie zamawiającego systemów: monitoringu, systemu sygnalizacji wykrywania pożaru;

 - reagowanie na sygnał alarmu antywłamaniowego,

 - ochrona parkingów wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami , w razie potrzeby obsługa wjazdu i wyjazdu samochodów z parkingu;

- ochrona obiektu przed wszelkimi działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich, a w szczególności: zapobieganie zakłóceniom porządku, zbiegowiskom i zachowaniom osób zakłócających pracę, interweniowanie w przypadku zakłócania przez te osoby porządku;

- kontrola pod względem możliwości wyrządzenia szkód typu: malowanie sprayem, sabotażu, aktów samowoli i wandalizmu;

- sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń w których zakończono pracę,

- zwracania uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki,

- podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązująca instrukcją przeciwpożarową,

- nie wpuszczanie do budynków osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - zwracania uwagi na osoby palące w miejscach niedozwolonych

- kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych - ujawnianie zauważonych awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektów, w razie potrzeby informowania o nich wyznaczonych pracowników zamawiającego lub odpowiednie służby oraz swoich przełożonych, a także wpisywanie tych zdarzeń i podjętych działań książce raportów/ dyżurów;

- po zakończeniu pracy Zamawiającego-sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjść i wejść oraz pomieszczeń mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektu oraz przepisy ppoż, ustalenie, czy na terenie chronionego obiektu nie pozostały osoby nie uprawnione;

Należy ponadto uwzględnić - na koszt Wykonawcy - dostawę i instalację w obiektach Zamawiającego pilotów antynapadowych / po 1 szt / z funkcją odbioru sygnału / do demontażu po zakończeniu umowy /

 Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel wykonawcy oraz osoby trzecie , w przypadku niedołożenia przez personel należytej staranności przy wykonywaniu usługi.

Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów , do której będą wpisywane wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony.

Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania zamówienia oraz możliwość korzystania z telefonu w celach związanych z wykonywaniem zamówienia.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych MOSIR, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, do wartości 50000,00 zł netto.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, na podstawie: posiadania koncesji na prowadzenie działalności wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia / Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 /;

o                   Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu koncesji, wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch usług ochrony osób i mienia, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej w budynkach / obiektach - o wartości usługi nie mniejszej niż 450 000 zł brutto każda;

o                   Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu usług wg formuły: spełnia albo nie spełnia

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia na podstawie:

dysponowania grupami interwencyjnymi na terenie miasta Kielc z wykorzystaniem firmowo oznakowanych samochodów

o                   Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia wykonawcy wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie:

- dysponowania co najmniej 20 osobami z co najmniej 6 -miesięcznym stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony ,

- dysponowania co najmniej 20 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia;

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonych oświadczeń wykonawcy wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

Uwaga :

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej na podstawie : posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia / tj. usług ochrony mienia /

o                   Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

 

Uwaga! W tej sytuacji wykonawca nie może posługiwać się dokumentami innych podmiotów!

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  koncesję, zezwolenie lub licencję

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto należy przedłożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób ( pełnomocnictwo) podpisujących wniosek, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych / w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza /

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Kryterium 1.

Wykazanie 2-ch zamówień usługi ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż 450 000 zł brutto każda = 10 pkt. Za każde dodatkowe odpowiadające warunkowi zamówienie - przyznane zostanie 10 pkt - maksymalnie 50 pkt.

 Kryterium 2.

Oświadc

Powrót Stron:  1