MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Licytacja

Licytacja (przetarg ustny) na wynajem lokalu użytkowego w budynku Krytej Pływalni „Orka”

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

ogłasza licytację (przetarg ustny) na wynajem

lokalu użytkowego w budynku Krytej Pływalni „Orka”

przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach.

Termin licytacji: 15.10.2021 r., godz.11.00.

Miejsce licytacji: Kryta pływalnia „Orka”,
Kielce, ul. Kujawska 18.

 

 

Specyfikacja Warunków

do oferty na wynajem lokalu użytkowego w budynku

Krytej Pływalni przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach.

Tryb wyboru "licytacja" (przetarg ustny).

 

I.                   Wynajmujący

 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu stanowi własność Gminy Kielce, będącą
w  administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

 

II.         Przedmiot najmu

Lokal użytkowy w budynku Krytej Pływalni „Orka” przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach.

Miejsce licytacji: Kryta pływalnia „Orka”, Kielce, ul. Kujawska 18.

Termin licytacji: 15.10.2021 r., godzina  11.00.

 

III. Warunki udziału w licytacji

 

3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć oferenci

1. aktualny wypis z Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2. oświadczenie o tym, że oferent:

a) zapoznał się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu i akceptuje je bez zastrzeżeń,

b) zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu oraz przykładowym wzorem umowy najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

c) nie będzie wnosić o zmianę miesięcznej stawki czynszu ustalonej w przetargu,

d) nie będzie zgłaszać roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu poniesionych nakładów na zagospodarowanie, modernizację i wszelkie ulepszenia w przedmiocie najmu, a to z uwagi na znany w chwili przystąpienia do przetargu stan techniczny przedmiotu najmu,

e) w przypadku wygrania przetargu podpisze umowę w terminie 7 dni od daty wyboru pod rygorem wygaśnięcia oferty w  przypadku nie przystąpienia do jej podpisania,

f) nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych,

g) nie zalega z opłacaniem  podatków i innych opłat należnych MOSiR lub Gminie Kielce.

Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji;

3. upoważnienie  do reprezentowania, jeżeli  oferent  nie uczestniczy w przetargu osobiście;

4. dowód wpłaty wadium.

 

3.2. Wyłączenia

Wyłącza się z udziału w postępowaniu przetargowym podmioty, które:

a) zalegają z opłatami w stosunku do MOSiR lub Gminy Kielce,

b) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na  najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości będących w administrowaniu MOSiR Kielce,

c) z którymi, została rozwiązana umowa na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, będących w administrowaniu MOSiR Kielce, z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

 

3.3. Zastrzeżenia

1. Planowana działalność nie może wpływać na komfort użytkowników krytej pływalni ani kolidować z pracą obiektu.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania jeżeli uzna, że planowana przez Najemcę działalność może kolidować z działalnością basenu lub stanowić dyskomfort dla jego użytkowników.

 

IV. Licytacja

 

1. Cena wywoławcza przedmiotowego lokalu została ustalona na podstawie dotychczasowej ceny wynajmu i wynosi 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) netto/ 1m².

2. Minimalna wysokość postąpienia w trakcie licytacji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) netto od 1m² ogólnej powierzchni lokalu.

3. Podniesienie ręki bez określenia wysokości postąpienia równoznaczne jest z udzieleniem postąpienia w minimalnej wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) netto za 1m².

4. Zaoferowana przez osobę biorącą udział w licytacji cena przestaje wiązać, gdy inna osoba biorąca udział w tejże licytacji zaoferuje cenę wyższą.

5. Po trzykrotnym głośnym oznajmieniu najwyższej stawki postąpienia prowadzący licytację dokonuje jej przybicia poprzez oznajmienie ,,zamykam licytację”.

6. Przystępujący do przetargu ustnego zobowiązany jest do wpłaty wadium, które wynosi 538,20 zł ( słownie: pięćset trzydzieści osiem złotych 20/100).

7. Wpłaty wadium dokonuje się w złotych polskich, przelewem na rachunek bankowy MOSiR, prowadzony przez bank ING O/ Kielce, nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485  (konto depozytowe).

8. Wadium wpłacone przez zwycięzcę licytacji staje się częścią kaucji (odpowiadającej wysokości czynszu brutto za 3 miesiące) i podlega zaliczeniu na poczet zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego o zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych za ten lokal.

9. Podmiotom, które nie wygrały licytacji, wadium zostaje zwrócone.

10. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi od zawarcia umowy.

 

V. Informacja dla Oferenta

 

1. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia :

Bufet – pow. 8,10 m²

Zaplecze bufetu – pow.13,5 m²

Magazyn produktów suchych – pow. 7,1 m²

Szatnia/ Pokój Socjalny – pow. 3,65 m²

Korytarz – pow. 7,3m²

Toaleta – pow. 5,2 m²

 

Łączna powierzchnia pomieszczeń to 44,85 m².

 

2. Wynajmujący oświadcza, że lokal jest przygotowany do użytku zgodnie z projektem budowy Krytej Pływalni „Orka”.

3. Wszelkie prace adaptacyjne lokalu Oferent wykonuje na swój koszt. Oferent winien dokonać wizji wynajmowanego lokalu i przedłożyć Wynajmującemu dokumentację co do rodzaju zamierzonej działalności oraz zakresu prac adaptacyjnych. Zakres prac adaptacyjnych powinien być uzgodniony z Zastępcą Działu Ekonomiczno – Administracyjnego w MOSiR Kielce oraz z Kierownikiem Obiektu.

Wszelkie prace związane z adaptacją lokalu na potrzeby planowanej działalności winny być zakończone w terminie do 31.10.2021 r.

4. Oferent winien uzyskać wszelkie niezbędne zgody od odpowiednich organów
na prowadzenie planowanej działalności.

5.  Wynajmujący informuje, że:

a)  źródłem zasilania urządzeń kuchennych jest energia  elektryczna,

b) źródłem ciepła jest ogrzewanie  z kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

c) lokal posiada podliczniki wody oraz energii elektrycznej, będące własnością Wynajmującego,

d) centralne ogrzewanie w okresie grzewczym będzie rozliczane procentowo w stosunku     do zajmowanej powierzchni.

e) Najemca jest zobowiązany do zawarcia umów na dostawę usług telefonicznych i o wywóz  śmieci,

f) w miesiącach lipiec i sierpień w każdym roku trwania umowy, przez minimum jeden miesiąc, przewiduje zamknięcie obiektu ze względu na bieżące  prace konserwacyjne.

6. Za okres zamknięcia obiektu Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz w wysokości 10 % podstawowej stawki.

7. Wymagany termin rozpoczęcia działalności 02.11.2021 r.

8.  Okres najmu wynosi: 5 lat.

9. Osobą upoważnioną do kontaktu w imieniu MOSiR jest pani Marzena Gołda– Kierownik Obiektu – tel. 602 647 688.

 

VI. Kryteria wyboru

 

Cena netto za 1m²  = 100%

 

VII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty

 

1. Po wyborze oferty i przed podpisaniem umowy Najemca zobowiązuje się wpłacić na rachunek Wynajmującego kaucję gwarancyjną w wysokości stanowiącej równowartość 3 -miesięcznego czynszu  brutto.

2. Wadium, o którym mowa w rozdziale IV pkt 6, zostaje zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, którą Najemca jest zobowiązany wpłacić.  

 

Załączniki:

 

1. Projekt Umowy,

2. Oświadczenie Najemcy o zapoznaniu się ze „specyfikacją warunków”, projektem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Informacje dodatkowe:

 

Projekt wynajmowanych pomieszczeń dostępny jest w budynku Krytej Pływalni „Orka” – ul. Kujawska 18 w Kielcach. 

Załączniki:

Ogłoszenie
Ogłoszenie

Powrót Stron:  1