Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500278451-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie 12 miesięcy - zamówienie II częściowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: nr 630181-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie 12 miesięcy - zamówienie II częściowe

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): II.DU.2.26.2/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach 2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest: ENERIS SUROWCE S.A. Zakład w Kielcach w konsorcjum z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach. Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 220000.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILPEX Jacek Fąfara 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Olszewskiego 7 
Kod pocztowy: 25-663 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 275860.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275860.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 348768.44 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 165000.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILPEX Jacek Fąfara 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Olszewskiego 7 
Kod pocztowy: 25-663 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 189792.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189792.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 391053.63 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Informacja o wyborze ofert na cz. I i II.

Kielce dnia 18.10.2018r

N.ZP.2.26.104.2018

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach  w 2019r

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na cz. I.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

na  Cz. I.: świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach:

A) Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce 

- za cenę:  zł brutto 275 860,80  ( sł:  dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 80/100 zł )

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium:

Cena = 100  

Ilość pkt

łącznie

2

PAMI A. Denkiewicz,  P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce

ul. Mostowa 5

89,40

89,40

4

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.( Lider)

25-312 Kielce ul. Warszawska 34

Legion CK Sp. z o.o.( Partner )

25-312 Kielce ul Warszawska 34/507

79,00

79,00

5

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

25-663 Kielce

ul. Olszewskiego 7

100,00

100,00


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

2.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na cz. II.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

na  Cz. II.: świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach:

A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce 

- za cenę:  189 792,00 zł brutto ( sł: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 00/100 zł )

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium:

Cena = 100  

Ilość pkt

łącznie

1

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

25-217 Kielce ul. Hauke Bosaka 1

73,50

73,50

3

PAMI A. Denkiewicz,  P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

84,20

84,20

4

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z  o.o.( Lider)

25-312 Kielce ul. Warszawska 34

Legion CK Sp. z o.o.( Partner )

25-312 Kielce ul Warszawska 34/507

48,50

48,50

6

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

25-663 Kielce ul. Olszewskiego 7

100,00

100,00


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert 9.10.

 

Kielce, dnia  9.10.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert   w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w 2019r  –  zamówienie II częściowe

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  451 000,00 zł brutto, w tym:

- na cz. I .  =  202 950,00 zł

- na cz. II. =   248 000,00 zł 

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert:

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach:

A) Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena Oferty

brutto

2

PAMI A. Denkiewicz,  P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

 e-mail: biurokielce@pami.pl

308 475,90

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

25-312 Kielceul. Warszawska 34

e-mail: m.pietruszka@karabelack.pl

348 768,44

5

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

25-663 Kielce ul. Olszewskiego 7

e-mail: przetargi.filpex@op.pl

275 860,80


Cz. II.
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach:

A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena Oferty

brutto

1

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

25-217 Kielce ul. Hauke Bosaka 1

e-mail: ela@pupmaag.pl

 257 940,00

3

PAMI A. Denkiewicz,  P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

 e-mail: biurokielce@pami.pl

 

225 300,11

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

25-312 Kielce ul. Warszawska 34

e-mail: m.pietruszka@karabelack.pl

391 053,63

6

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

25-663 Kielce ul. Olszewskiego 7

e-mail: przetargi.filpex@op.pl

189 792,00

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 12.10.2018r - zobowiązany jest złożyć – oddzielnie dla każdej części :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

W załączeniu ( do pobrania ):

- wzór oświadczenia na cz. I i II.

Załączniki:

Załącznik do 5 do siwz - ośw. o grupie kapitałowej
Załącznik do 5 do siwz - ośw. o grupie kapitałowej

Zmiana treści siwz 5.10.

Kielce 5.10.2018r

N.ZP.2.26. 89. 2018

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości  w zł 211000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2019 – dot. cz. I. 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Niniejszy, działając w oparciu o art. 38. Ust. 4 pzp- Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie Załącznika do formularza oferty nr 1C) do siwz dot. cz. I zamówienia , w ten sposób że:

- treść oznaczenia dla wartości brutto w  kol. 6 -  Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53  w Kielcach Zał. nr 1C) – przyjmuje brzmienie:

„ Wartość za 12 miesięcy (brutto )” 

Powyższa zmiana siwz  nie powoduje  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

Załącznik:  Cz. I. Zał: 1A) – 1C)  do formularza oferty po zm. 5.10.2018r

Załączniki:

Załącznik nr 1 C) do siwz po zm. 5.10.
Załącznik nr 1 C) do siwz po zm. 5.10.

Pytania i wyjaśnienia treści siwz

Kielce 4.10.2018r

 

N.ZP.2.26. 88. 2018

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości w zł 211000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2019 – dot. cz. I. 

PYTANIA I WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści siwz w w/w postepowaniu,  których treść oraz wyjaśnienia Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

„DOTYCZĄ ZAŁ. NR 6 DO SIWZ – CZ.I,:

a/ w ramach codziennych świadczeń:

1.      Jaki rodzaj dozowników posiada Zamawiający? Czy są to dozowniki na mydło w płynie, czy na wkłady wymienne mydełka piankowego i czy są również dozowniki  na mydło dezynfekcyjne? Czy zamawiający wyrazi ewentualną zgodę na wymianę dozowników na mydło w płynie?

Odpowiedź ad. 1.

Zamawiający posiada na obiektach dozowniki na mydło w płynie. Nie ma dozowników na mydło dezynfekcyjne.

2.      W jakich dniach tygodnia są treningi zawodników gospodarzy?

Odpowiedź ad.2.

Mogą być prowadzone we wszystkie dni tygodnia, w zależności od dostarczanych na bieżąco ( z wyprzedzeniem  7 dni ) planów treningowych Klubu Piłkarskiego Korona SA w sezonie piłkarskim.

c/ usługi okresowe:

1.      Jaka jest wysokość maksymalna elewacji zewnętrznej Sali bankietowej?

Odpowiedź ad. 1.

 10m.

2.      Co zamawiający rozumie przez mechaniczne polerowanie głównego korytarza stadionu?

Odpowiedź ad. 2.

Przy użyciu maszyny czyszcząco-polerującej.


Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 630181-N-2018 z dnia 2018-10-01 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 
www.mosir.kielce.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty – na każdą część osobno - składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: dwie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest:.

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest: ENERIS SUROWCE S.A. Zakład w Kielcach w konsorcjum z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach. Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów.

2.2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. - Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania środków higienicznych i czystości oraz sprzętu na terenie danych lokalizacji objętych usługą.

 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6 A-C do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. I. - nr 6 A-B do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. II.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia , porządkowania terenu - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy ( załącznik nr 4I. i 4II. do SIWZ).

5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w w/w zakresie przez osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

6. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji, oprócz tych co będą wykonywać u Zamawiającego usługi wymienione w pkt. 4 Rozdz. III. SIWZ - były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

7. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m ( dot. w szczególności pracy na Hali Legionów i Stadionie Piłkarskim ): - odbyły szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi

8. Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług. Osoby do kontaktu: - Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53 - Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338 
II.5) Główny kod CPV: 90910000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90911200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 385000,00 
Waluta: pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek nie wymagany. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 

Cz. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń w zakresie określonym niniejszym zamówieniem. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3.1)c SIWZ; Cz. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń w zakresie określonym niniejszym zamówieniem. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3.1)c SIWZ 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:

 Cz. I. a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 20 osobami zdolnymi wykonać zamówienie

 Cz. II. a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 15 osobami zdolnymi wykonać zamówienie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Cz. I i II. a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentu: oryginał

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Cz. I i II. a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 2 usług polegających na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto każda – dla części I. 100 000,00 zł brutto każda dla części II. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w Rozdz. XIV siwz. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) c) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - 200 000,00 zł – dla części I - 100 000,00 zł – dla części II. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę ); 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) oświadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danej części zamówienia (o ile dotyczy ! ) – wg wzoru, jak w zał. nr 7.1 ( cz. I ) lub 7.2. ( cz. II) do SIWZ . W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ( np. podwykonawca, inny………) - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma – oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: na cz. I : 6 500,00 zł ( sześć tysięcy pięćset 00/100 zł ) na cz. II. 4 500,00 zł ( cztery tysiące pięćset 00/100 zł ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na: Cz. I.: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach 2019r w obiektach: Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29, Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach lub Cz. II.: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w 2019r w obiektach: Hala Sportowa ul. Warszawska 338, Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach” Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu – na daną część - musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert!!!
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie. Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 11 umowy. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1.pkt. 1), 2), 3), 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ) Pzp- w zakresie odnoszącym się do ceny - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany ich wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-09, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie 12 miesięcy - cz. I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 220000,00
Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie 12 miesięcy - cz. II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 165000,00
Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie o gr. kapitałowej
Załącznik nr 5 - oświadczenie o gr. kapitałowej

Załącznik nr 6 - opis cz. I.
Załącznik nr 6 - opis cz. I.

Załącznik nr 6- opis cz. II
Załącznik nr 6- opis cz. II

Załącznik nr 7- ośw podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 7- ośw podmiotu udostępniającego zasoby

Powrót Stron:  1