Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystryb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500211183-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 580084-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500153293-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Kompleksowa dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Przedmiot zamówienia dotyczy następujących obiektów: 1) Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 2) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 3) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 33 4) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.10.2018r do 30.09.2019r ( 12 miesięcy )

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 65200000-5, 65210000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 406500.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: ONICO Energia Sp. z o. o. S. K. A. 
Email wykonawcy: office@onico-energia.pl 
Adres pocztowy: ul. Flory 3/4 
Kod pocztowy: 00-586 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 547298.43 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 547298.43 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 563074.42 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonał poprawienia (w trybie art. 87 ust. 2 pkt.2) ustawy Pzp) oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie ONICO Sp. z o.o. s.K.A w Warszawie. W rezultacie poprawienia omyłek cena oferty wyniosła: 547 298,43 zł


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

Kielce, dnia  18.07.2018 r.

N.ZP.2.26. 66 .2018

 

ZAWIADOMIENIE

( O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  )


Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postepowaniu,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

ONICO Energia Sp. z o. o. S. K. A.

ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

 

- za cenę:  547 298,43 zł brutto ( sł.: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 43/100 zł )

 

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium:
Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium:

Cena = 100

Ilość pkt

łącznie

1

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

97,69

pkt

97,69

pkt

2

HANDEN Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

99,00

pkt

99,00

pkt

3

Hermes Energy Group S.A.

ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa

99,32

pkt

99,32

pkt

4

CEZ TRADE Polska Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 63

00-697 Warszawa

98,22

pkt

98,22

pkt

5

 

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Departament Sprzedaży

Biuro Przetargów Publicznych

ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin

97,73

pkt

97,73

pkt

6

ONICO Energia Sp. z o. o. S. K. A.

ul. Flory 3/4

00-586 Warszawa

100,00

pkt

100,00

pkt

7

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z  o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

97,19

pkt

97,19

pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia  09.07.2018 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1

25-018 Kielce

Tel.: 41 3676716

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

 

N.ZP.2.26. 55.2018

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu, które odbyło się w dniu 09.07.2018 r. o godzinie 10:15:

 

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 582 000,00 zł brutto.

2.      Poniżej : nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert ( wg kryterium: cena = 100%).

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w 

1

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

e-mail: dg@fortum.com

560 194,17 zł

2

HANDEN Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

e-mail: przetargi@handen.pl

552 807,45 zł

3

Hermes Energy Group S.A.

ul. Postępu 18A

02-676 Warszawa

e-mail: so_przetargi@heg.com.pl

551 007,07 zł

4

CEZ TRADE Polska Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 63

00-697 Warszawa

e-mail: gaz@cez-trade.pl

550 796,32 zł

5

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Departament Sprzedaży
Biuro Przetargów Publicznych

ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin

e-mail: natalia.lisowska@enea.pl

560 007,82 zł

6

ONICO Energia Sp. z o. o. S. K. A.

ul. Flory 3/4

00-586 Warszawa

e-mail: office@onico-energia.pl

444 602,81 zł

7

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

e-mail: przetargiOD@pgnig.pl

563 074,42 zł

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, zobowiązani są  złożyć :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią Rozdz. X siwz, wg wzoru określonego w załączeniu do niniejszej Informacji (Wymagana forma – oryginał)

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

Oświadczenie należy złożyć na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1

25-018 Kielce

I. p. Pok. Nr 1 – sekretariat

                                                               

 

                                                                                     Z-ca dyrektora MOSiR

                                                                                              Artur Sabat

 

Załączniki:

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Zmiana treści SIWZ 04.07.

Kielce, dnia  04.07.2018 r.

 

N.ZP.2.26. 54. 2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

 

                    ZMIANA  TREŚCI  SIWZ

 

1.      Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ, zmienionej 29.06 i 03.07.2018r, poprzez usunięcie pkt 4  w treści § 1 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ( projektu umowy ).

 

2.      W związku z tym treść § 1 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ przyjmuje brzmienie:

 

„…2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:

1)        IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która weszła w życie z dniem 1 września 2016 r

2)        OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, do sieci, którego przyłączona jest instalacja odbiorcy, odpowiedzialny za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej,

3)        Taryfa OSD – zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa na świadczenie przez OSD usług dystrybucji,

4)        Umowa dystrybucyjna z OSD – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy, umożliwiająca dostarczanie przez

Wykonawcę gazu ziemnego do punktów odbioru wskazanych w § 1 Umowy,

      5)  Umowa – niniejsza Umowa,

      6)  Punkt odbioru – miejsce dostarczania gazu ziemnego,

      7)  PPG – punkt poboru gazu,

      8)  Paliwo gazowe / gaz ziemny – gaz ziemny wysokometanowy o symbolu E,

      9)  Moc umowna – maksymalna ilość paliwa gazowego wyrażona w kWh/h, którą

Odbiorca może odebrać w ciągu godziny

    10) Układ pomiarowy – gazomierz lub inne urządzenie pomiarowe lub pomiarowo  rozliczeniowe, służące do pomiaru objętości paliwa gazowego pobranego z sieci i

dokonywania rozliczeń,

    11)  Okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń

pomiarowych następuje rozliczenie za pobrane paliwo gazowe…..”

 

W załączeniu:

1.      Załącznik nr 5 do SIWZ po zm. 04.07.

 

Załączniki:

Zał. nr 5 projekt umowy po zm.04.07.
Zał. nr 5 projekt umowy po zm.04.07.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.07

Ogłoszenie nr 500153293-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 580084-N-2018 
Data: 27/06/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6) 
Punkt: 2) 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-06, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-09, godzina: 10:00, 

Zmiana treści siwz 03.07.

 

Kielce, dnia  03.07.2018 r.

N.ZP.2.26. 53. 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

                    ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że:  

1.      ROZDZ. XVII. ust. 2 SIWZ  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert przyjmuje brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu  9 lipca 2018 r. o godz. 10:00

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  25-018 Kielce ul. Żytnia 1,  I p. pokój nr 5. 

w dniu   9 lipca 2018 r.  o godz. 10:15.

2.      Załącznik nr 2.a) do SIWZ ( formularz cenowy )  przyjmuje brzmienie jak
w załączniku  do niniejszej informacji.

Powyższe wyjaśnienia zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

1.      SIWZ po zm. 03.07.

2.      Załącznik nr 2.a) do SIWZ po zm. 03.07.

3.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki:

SIWZ po zm. 03.07.
SIWZ po zm. 03.07.

Załacznik nr 2a) do SIWZ po zm.03.07.
Załacznik nr 2a) do SIWZ po zm.03.07.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.07.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.07.

Pytania i odpowiedzi do siwz z dn. 29.06.

 

Kielce dnia  29.06.2018 r.

N.ZP.2.26. 52. 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

PYTANIA  I  WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi Zamawiającego – przedstawiamy poniżej:

1.      Dotyczy SIWZ, rozdział XXII pkt.3, Wykonawca wyjaśnia, że zmiana mocy umownej jest możliwa pod warunkiem, że OSD wyrazi na tę zmianę zgodę.

Odpowiedź ad.1

Zamawiający potwierdza powyższe,  zmieniając:

a)      treść załącznika nr 5,  w § 12 ust. 1 pkt.2) w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie:

„…2) zmiany mocy umownej ( za zgodą OSD)  w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe…”

b)      treść Rozdz. XXII pkt.3 SIWZ  w ten sposób, że w pkt. 3 ppkt.1) SIWZ dodaje sie lit. b) o następującym brzmieniu:

„… b)       Zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy…”

Powyższa odpowiedź powoduje jednocześnie zmianę treści SIWZ w zakresie Rozdz. XXII pkt.3 SIWZ ( w załączeniu: SIWZ po zm.29.06.2018r)

2.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmiany opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki?

Odpowiedź ad.2  

Tak.  Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ, w § 12 ust. 1 pkt.1), dodając lit. b) o treści:

„…b) Zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby

obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy”

3.      Wykonawca prosi o usunięcie par.13 Projektu Umowy, załącznik nr 5.

Odpowiedź ad.3

Art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada Zamawiającemu zobowiązanie do takiego ustalenia warunków umownych, które należycie zabezpieczą jego interes, a tym samym interes publiczny.

Zamawiający nie zakłada złej woli Wykonawcy ( z którym zawiera umowę  k o m p l e k s o w ą  sprzedaży paliwa gazowego ) skutkującej karami,  które miałaby wpływ na zwiększenie ceny oferty. Zabezpieczenie wynikające z kar umownych dot. sytuacji,  które nie muszą wynikać z winy samego Sprzedawcy lecz  również z winy Operatora Systemu Dystrybucji, a  treść umów o współpracy z OSD nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

4.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź ad. 4

NieVide - § 9 ust. 7 załącznika nr 5 do SIWZ - projekcie umowy 

5.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź ad. 5:

Odpowiedź jest zawarta w treści Rozdz. XVIII. Ust. 4 SIWZ oraz w §8 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ - projekcie umowy.

6.      Prosimy o udzielenie informacji na jakie cele przeznaczone jest paliwo gazowe?

Odpowiedź  ad. 6

Informacja o tym: Rozdz. II ust. 5 SIWZ

Oraz Zamawiający dodaje jej treść w § 6 ust. 1.1) umowy.

7.      Prosimy o dopisanie w załączniku nr 5 do SIWZ – Projekt umowy w § 5 pkt 4 „ Obowiązki sprzedawcy wymienione w ust 3 i 5 realizuje OSD na podstawie umowy dystrybucyjnej.

Odpowiedź ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis. Kwestia podziału obowiązków pomiędzy Sprzedawcą i OSD nie jest przedmiotem regulacji w tym postępowaniu.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 załącznika nr 5, cyt:”…W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do punktów odbioru wskazanych w §1 Umowy oraz zapewnienia należytego wykonywania usług związanych z dystrybucją gazu ziemnego…”

8.      Dotyczy: Formularz cenowy – Opłata dystrybucyjna stała - Załącznik nr 2a) do SIWZ

Wykonawca informuje, że stawkę opłaty dystrybucyjnej stałej dla grupy taryfowej W-5.1 i W-6.1 podaje się jako zł(kWh/h)za h a nie jak wskazał Zamawiający zł/m-c. Wnosimy o poprawienie formularza cenowego.

Odpowiedź ad.8

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2a) do Siwz, w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie , jak w załączeniu do niniejszej informacji.

9.      Dotyczy: §13 ust. 6 Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca informuje, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jako czynność niepodlegająca VAT jest dokumentowana innym dowodem niż faktura VAT. W związku z powyższym naliczona kara umowna powinna być udokumentowana w inny sposób np. notą obciążeniową.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie treści w/w zapisu.

Odpowiedź ad.9

Odpowiedź jest zawarta w treści § 13. ust. 5 załącznika nr 5  do SIWZ.

10.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?

Odpowiedź ad.10

 Vide- odpowiedź na pytanie 5.

Odpowiedź jest zawarta w treści Rozdz. XVIII. Ust. 4 SIWZ oraz w §8 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ - projekcie umowy.

11.  Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy niezbędne dokumenty oraz dane do zgłoszenia umowy dostawy paliwa gazowego (przeprowadzenia skutecznej procedury zmiany sprzedawcy) w wersji edytowalnej (dokument Excel), zgodnie z wymogami właściwego dla Zamawiającego OSD?

Odpowiedź ad.11

Nie. Vide - § 5 ust. 2.pkt.2) załącznika nr 5 .

Procedurę zmiany Sprzedawcy przeprowadza Wykonawca z OSD.

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, z którym będzie podpisywana umowa o kompleksową dostawę paliwa gazowego.

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu( do pobrania ze strony internetowej ):

1.      SIWZ po zm. 29.06.

2.      Załącznik nr 2a) do SIWZ po zm. 29.06.

3.      Załącznik nr 5 do SIWZ po zm. 29.06.

Załączniki:

SIWZ po zm.29.06.
SIWZ po zm.29.06.

Załącznik nr 2a) po zm.29.06.
Załącznik nr 2a) po zm.29.06.

Załącznik nr 5 po zm. 29.06.
Załącznik nr 5 po zm. 29.06.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 580084-N-2018 z dnia 2018-06-27 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak: www.mosir.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 
Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach. 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Przedmiot zamówienia dotyczy następujących obiektów: 1) Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 2) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 3) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 33 4) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.10.2018r do 30.09.2019r ( 12 miesięcy ) 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert, Zamawiający posługuje się szacunkową ilością zamawianego gazu: : 2 826 005 kWh, która ma jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy. 
II.5) Główny kod CPV: 09000000-3 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

09123000-7

65200000-5

65210000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-10-01   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-10-01

 


II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający oświadcza, że dostarczony gaz będzie wykorzystany na potrzeby własne i że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawiającego paliwa gazowego do celów opałowych przez organy administracji publicznej (art. 31b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 r. poz. 752 z późn. zm.). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw gazu ziemnego oraz świadczenia usług dystrybucji gazu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017. 220 t.j. ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1059) oraz Polskie Normy. 3) Na wniosek Wykonawcy Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu, do dnia podpisania umowy, przekaże Wykonawcy niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w wersji elektronicznej. 4) Zamawiający nie posiada ofert promocyjnych i nie jest członkiem grupy programów lojalnościowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że:

 a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

 b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej,

lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej
Informacje dodatkowe:  Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tych warunków. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tych warunków. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej:

 - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu/sprzedaży gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

 b) w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie sprzedawcą i właścicielem sieci dystrybucyjnej:

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu/sprzedaży, Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- stosownego oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – zgodnie z treścią zawartą w załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy). Wymagana forma - oryginał 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winny być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie. Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Na podstawie art. 144 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm ) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy w postaci aneksu do umowy w zakresie: 1) zmiany wartości umownej brutto w przypadku: a) zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego, c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 2) zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe; 4) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru, jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn niezależnych od Stron; 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego. 2. W przypadku zmian w przepisach prawa, w szczególności dotyczących opłat i podatków skutkujących wzrostem lub spadkiem kosztów wpływających na ceny paliwa gazowego lub stawki opłat, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tej zmianie na piśmie. Nowe ceny paliwa gazowego i stawki opłat będą obowiązywały od chwili wejścia w życie zmian i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 3. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień umowy są zawarte w § 12 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-06, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 2a) - formularz cenowy
Załącznik nr 2a) - formularz cenowy

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu
Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy na bpdw
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy na bpdw

Załącznik nr 5 Projekt umowy
Załącznik nr 5 Projekt umowy

Powrót Stron:  1