Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakow

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie nr 500164989-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.

Kielce: Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak 
Numer ogłoszenia: 500147715

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

II.RB.2.26.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane w pomieszczeniach sanitariatów, szatni oraz na zewnątrz budynku hali, a w szczególności: 1) licowanie ścian płytkami ceramicznymi, 2) malowanie ścian i sufitów, 3) wykonanie posadzek z płytek z kamienia sztucznego, 4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej


II.4) Główny kod CPV: 45400000-1 
Dodatkowe kody CPV:

45442100-8,

45431100-8,

45431000-7,

45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
21.06.2018 do 31.07.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
11/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
roboty dodatkowe (wykonanie podłożą pod glazurę z tynków) nieobjęte zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do wykonania zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
W trakcie prowadzonych robót budowlanych w pomieszczeniach łazienek i szatniach zawodników po rozpoczęciu skuwania istniejącej glazury, okazało się, że: glazura była układana metodą „na placki cementowe” i pod spodem została nieotynkowana ściana wymurowana z cegły. W związku z tym, aby prawidłowo wykonać położenie nowej glazury, istnieje konieczność wykonania podłoża z tynków na łącznej powierzchni ok. 200 m2

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Zmiany umowy w tym trybie zostały przewidziane w umowie podstawowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500147715-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.

 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

II.RB.2.26.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Roboty budowlane w pomieszczeniach sanitariatów, szatni oraz na zewnątrz budynku hali, a w szczególności: 1) licowanie ścian płytkami ceramicznymi, 2) malowanie ścian i sufitów, 3) wykonanie posadzek z płytek z kamienia sztucznego, 4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45442100-8, 45431100-8, 45431000-7, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189893.11 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki 
Email wykonawcy: ppu.hewanag@onet.eu 
Adres pocztowy: ul.Zagnańska 220 A 
Kod pocztowy: 25-563 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 229992.49 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229992.49 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229992.49 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
W postepowaniu prowadzonym uprzednio trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty i Zamawiający w dniu 06.06.2018r unieważnił to postępowanie na podstawie art. art. 93 ust.1.pkt.1) Pzp. Ponadto, z uwagi na termin wykonania zamówienia 31.07.2018r, nie można dochować terminów określonych dla innych trybów. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie nr 500136708-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.

Kielce: Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
Informacje dodatkowe:  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane w pomieszczeniach sanitariatów, szatni oraz na zewnątrz budynku hali, a w szczególności: 1) licowanie ścian płytkami ceramicznymi, 2) malowanie ścian i sufitów, 3) wykonanie posadzek z płytek z kamienia sztucznego, 4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1 

Dodatkowe kody CPV:

45442100-8,

45431100-8,

45431000-7,

45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 189893.11 
Waluta: pln

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.4)  ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami art. 67. ust. 1 pkt. 4 ) ustawy Pzp. W postępowaniu prowadzonym uprzednio trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty i Zamawiający unieważnił to postępowanie na podstawie art.93 ust.1.pkt.1) ustawy Pzp. Ponadto, obiekt przy ul. Krakowskiej 72 jest przeznaczony do przeprowadzania zajęć sportowych, treningowych uczestniczek Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet do lat 20 organizowanych w sierpniu 2018r w obiektach MOSIR. Z uwagi na termin wykonania zamówienia 31.07.2018r, nie można dochować terminów określonych dla innych trybów. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Hewanag Andrzej Kęcki, 

ul. Zagnańska 220A, 

25-563,  Kielce, 

kraj/woj. świętokrzyskie 

ppu.hewanag@onet.eu, 

Powrót Stron:  1