II przetarg: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500162039-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 564731-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

II.RB.2.26.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53, a w szczególności: 1) wykonanie robót związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego SN15kV,nN, zakończonego stacją transformatorową kontenerową, 2) budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV; 3) budowa oświetlenia płyty boiska oraz oświetlenia terenu; 4) montaż rozdzielni elektrycznych 5) budowa ogrzewania płyty boiska 6) dostawa i montaż podgrzewaczy w budynku zaplecza 7) budowa ogrodzenia części boiska z przęseł betonowych

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45231400-9, 45232221-7, 45311100-1, 45311200-2, 45315300-1, 45315600-4, 45316100-6, 45332200-5, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1882321.17 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Instalacyjno-Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski 
Email wykonawcy: biuro@kompens-kielce.pl 
Adres pocztowy: ul.Łazy 31 
Kod pocztowy: 25-677 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2161341.38 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2161341.38 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2261395.33 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 2055775.26 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Nazwa podwykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy Pro-Mar Marcin Ptak, ul. Piłsudskiego 115; 26-200 Końskie

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia  19.06.2018 r.

 

N.ZP.2.26. 49. 2018

Dot. II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 Pzp – Zamawiający informuje, że: w w/w postepowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS”  Ignacy Majewski

ul. Łazy 31, 25-677 Kielce

z siedzibą: Kostomłoty Pierwsze

ul. Kielecka 159, 26-085 Miedziana Góra

wg następujących kryteriów:

-  za cenę: 2 161 341,38 zł ( sł: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści jeden 38 /100 )

- w terminie wykonania: 65 dni

Uzasadnienie

Oferta jest kompletna, sporządzona zgodnie z siwz, odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w siwz i załącznikach. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w siwz  i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 % , Termin wykonania z wagą: 40%, określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium: CENA

=60 %

Ilość pkt wg kryterium: Termin

=40 %

Ilość pkt. łącznie

1

Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS”  Ignacy Majewski

ul. Łazy 31, 25-677 Kielce

z siedzibą Kostomłoty Pierwsze

ul. Kielecka 159,

26-085 Miedziana Góra

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

2

ELEKTRO-JAREX  Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Warszawska 146

25-414 Kielce

57,00

40,00

97,00


Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta po upływie pięciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert z 12.06.2018r

Kielce, dnia  12.06.2018 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1

25-018 Kielce

Tel/fax: 41 3676716 / 41 3676913

 

N.ZP.2.26. 45. 2018

Dot. II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu, które odbyło się w dniu 12.06.2018r o godzinie 10:15:

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 360 400,00 zł brutto.

2.      Poniżej : nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert, termin wykonania zamówienia.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w 

Termin wykonania

1

Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS”  Ignacy Majewski

ul. Łazy 31, 25-677 Kielce

z siedzibą Kostomłoty Pierwsze

ul. Kielecka 159, 26-085 Miedziana Góra

2 161 341,38

65 dni,

( tj. skrócenie

o 10 dni)

2

ELEKTRO-JAREX  Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Warszawska 146

25-414 Kielce

2 261 395,33

75 dni

( tj. skrócenie

o 10 dni)


Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, zobowiązani są  złożyć :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                      zgodnie z treścią Rozdz. IX ust. 2 siwz, wg wzoru określonego w załączeniu do niniejszej Informacji ( Wymagana forma – oryginał)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Oświadczenie należy złożyć na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1

25-18 elce

I.p. Pok. Nr 1 – sekretariat

                                                               

                                                                Mieczysław Tomala – dyrektor MOSIR

……………………………………………………….

Załączniki:

Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej
Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej

Zmiana treści siwz 05.06.2018

Kielce dnia 05.06.2018r

Dot. II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, pn: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,                      - Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w w/w postępowaniu, w ten sposób, że:

1.    Rozdział I: ZAMAWIAJĄCY - przyjmuje brzmienie:

„..Rozdział I. Zamawiający:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
.
tel.   41-36-76-796

fax:  41-36-76-913

adres strony internetowej: www.mosir.kielce.pl

zaprasza do składania ofert w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), cyt. dalej jako Pzp.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje Wykonawców, że:

 

·         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1 

·         administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres                 e-mail: iodo@mosir.kielce.pl;

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z II postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53,

·         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp:

 

·         przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

 

·         obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 

·         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

·         posiada Pani/Pan:

               na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

               na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *);

               na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **); 

               prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

·         nie przysługuje Pani/Panu:

              w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

              prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

               na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

 

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym ( stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zm. 05.06.2018r), składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie…”

2.    Powyższa zmiana treści siwz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do siwz ( po zm.05.06.2018r)

2.    SIWZ po zm. 05.06.2018r

Załączniki:

SIWZ II po zm.05.06.2018
SIWZ II po zm.05.06.2018

Załącznik nr 1 - formularz oferty po zm. 05.06.2018
Załącznik nr 1 - formularz oferty po zm. 05.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 564731-N-2018 z dnia 2018-05-28 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie. adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
5) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 
Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53 
Numer referencyjny: N. ZP. II RB. 2.26. 4. 2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53, a w szczególności: 1) wykonanie robót związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego SN15kV,nN, zakończonego stacją transformatorową kontenerową, 2) budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV; 3) budowa oświetlenia płyty boiska oraz oświetlenia terenu; 4) montaż rozdzielni elektrycznych 5) budowa ogrzewania płyty boiska 6) dostawa i montaż podgrzewaczy w budynku zaplecza 7) budowa ogrodzenia części boiska z przęseł betonowych 1.2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekt wykonawczy, stanowiący załącznik nr 5 do siwz b) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do siwz c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,stanowiąca załącznik nr 7 do siwz d) projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do siwz w całości zwanych dalej dokumentacją – stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ. 1.3 Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlano-montażowych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzenia, materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału. 2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Wykonawca i ew. podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia określony w § 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 18 i § 56 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45231400-9

45232221-7

45311100-1

45311200-2

45315300-1

45315600-4

45316100-6

45332200-5

45342000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 1882321,17 
Waluta: pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 75 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

75

   


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe w kwocie minimum 500 000,00 zł lub zdolność kredytową na kwotę 500 000,00 zł; w okresie nie wcześniejszym, niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
Informacje dodatkowe Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 3.1) Wykonawcy Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie wykonania instalacji podgrzewania w systemie elektrycznym; 3.2) Osób Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą z minimum 3- letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy; 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: Uwaga: 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 2. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XVI pkt 1 ppkt 11, 12) SIWZ albo wskazanie w formularzu ofertowym dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym. b) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w ING S.A. Banku Śląskim, nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: „ Wadium w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53” Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

TERMIN

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia lub zmiany terminu zakończenia robót w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. Szczegółowe uregulowania dot. dopuszczalnych zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 62 wzoru umowy 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-12, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -  polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

W załączeniu : do pobrania e strony: www.mosir.kielce.pl:

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5.1 - projekt instalacje elektryczne
Załącznik nr 5.1 - projekt instalacje elektryczne

Załącznik nr 5.2 - projekt
Załącznik nr 5.2 - projekt

Załącznik nr 5.3 - projekt
Załącznik nr 5.3 - projekt

Załącznik nr 5.4 - projekt
Załącznik nr 5.4 - projekt

Załącznik nr 5.5 - projekt
Załącznik nr 5.5 - projekt

Załącznik nr 5.6 - projekt
Załącznik nr 5.6 - projekt

Załącznik nr 5.7 - projekt przyłącze energetyczne
Załącznik nr 5.7 - projekt przyłącze energetyczne

Załącznik nr 5.8 - projekt
Załącznik nr 5.8 - projekt

Załącznik nr 5.9 - projekt
Załącznik nr 5.9 - projekt

Załącznik nr 5.10 - projekt
Załącznik nr 5.10 - projekt

Załącznik nr 5.11 - projekt
Załącznik nr 5.11 - projekt

Załącznik nr 5.12 - projekt
Załącznik nr 5.12 - projekt

Załącznik nr 5.13 - projekt
Załącznik nr 5.13 - projekt

Załącznik nr 5.14 - projekt
Załącznik nr 5.14 - projekt

Załącznik nr 5.15 - projekt
Załącznik nr 5.15 - projekt

Załącznik nr 5.16 - projekt
Załącznik nr 5.16 - projekt

Załącznik nr 5.17 - projekt system ośw i podgrzewania
Załącznik nr 5.17 - projekt system ośw i podgrzewania

Załącznik nr 5.18 - projekt
Załącznik nr 5.18 - projekt

Załącznik nr 5.19 - projekt
Załącznik nr 5.19 - projekt

Załącznik nr 5.20 - projekt
Załącznik nr 5.20 - projekt

Załącznik nr 5.21 - projekt
Załącznik nr 5.21 - projekt

Załącznik nr 5.22 - projekt
Załącznik nr 5.22 - projekt

Załącznik nr 5.23 - projekt
Załącznik nr 5.23 - projekt

Załącznik nr 5.24 - projekt
Załącznik nr 5.24 - projekt

Załącznik nr 5.25 - projekt
Załącznik nr 5.25 - projekt

Załącznik nr 5.26 - projekt
Załącznik nr 5.26 - projekt

Załącznik nr 5.27 - projekt
Załącznik nr 5.27 - projekt

Załącznik nr 5.28 - projekt
Załącznik nr 5.28 - projekt

Załącznik nr 5.29 - projekt
Załącznik nr 5.29 - projekt

Załącznik nr 5.30 - projekt
Załącznik nr 5.30 - projekt

Załącznik nr 5.31 - projekt
Załącznik nr 5.31 - projekt

Załącznik nr 5.32 - projekt
Załącznik nr 5.32 - projekt

Załącznik nr 5.33 - projekt
Załącznik nr 5.33 - projekt

Załącznik nr 5.34 - projekt
Załącznik nr 5.34 - projekt

Załącznik nr 5.35 - projekt
Załącznik nr 5.35 - projekt

Załącznik nr 5.36 - projekt
Załącznik nr 5.36 - projekt

Załącznik nr 5.37 - projekt
Załącznik nr 5.37 - projekt

Załącznik nr 5.38 - projekt
Załącznik nr 5.38 - projekt

Załącznik nr 5.39 - projekt
Załącznik nr 5.39 - projekt

Załącznik nr 6 - PRZEDMIAR ROBÓT
Załącznik nr 6 - PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 7 STWIOR
Załącznik nr 7 STWIOR

Powrót Stron:  1