Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500278844-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500278724-N-2018 
Data: 21/11/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 5) 
W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak Nazwa wykonawcy: Ekotrade Sp. z o.o Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Melomanów 4 Kod pocztowy: 00-712 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: Legion CK Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Warszawska 34/507 Kod pocztowy: 25-312 Miejscowość: Kielce Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak 

Nazwa wykonawcy: Ekotrade Sp. z o.o Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Melomanów 4 Kod pocztowy: 00-712 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest mały/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: Silesia Ekotrade Sp. z o. o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Śmiłowskiego 2 Kod pocztowy: 41-100 Miejscowość: Siemianowice Śląskie Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. II.

Ogłoszenie nr 500278724-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 633157-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500249746-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

II.DU.2.26/ 3 /2018

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zamówienie jest podzielone na dwie części.

Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2019r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2020r do godziny 7.00

PRZEDMIOTEM I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. Cz. I. 1.3. ppkt: 1), 2),3),10),11)12) siwz. - podjazdy grup patrolowych –2 razy przez 194 noce na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt:10) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 13) siwz - oraz gotowość do zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej - we wszystkich obiektach. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 52 272 1.2. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 400 ( na obiekt przy ul. Szczepaniaka 29)

 Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2019r do 31.12.2019 r

PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2019r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2020r do godziny 7.00

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie dot. I cz. zamówienia zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 224 819,20 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2019r do 31.12.2019 r

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20910.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

Nazwa wykonawcy: Ekotrade Sp. z o.o 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Melomanów 4 
Kod pocztowy: 00-712 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: Legion CK Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Warszawska 34/507 
Kod pocztowy: 25-312 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24595.32 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24595.32 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29520.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II

Kielce dnia 26 .10.2018r

N.ZP.2.26.114.2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości                      w zł 211000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019-  cz. II. Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2019r do 31.12.2019 r

 

ZAWIADOMIENIE

( o wyborze najkorzystniejszej oferty )

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  : Cz. II.: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2019r do 31.12.2019 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Konsorcjum:

1) Ekotrade Sp. z o.o.(Lider) ul. Melomanów 4; 00-712 Warszawa; Przedstawicielstwo                           w Kielcach, Aleja na Stadion 50, 25-127 Kielce

2) Silesia Ekotrade Sp. z o. o.ul. Śmiłowskiego 2; 41-100 Siemianowice Śląskie 

- za cenę:  zł brutto 24 595,32 zł ( sł:  dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć 32/100 zł )

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium:

Cena = 60 %

Ilość pkt wg

kryterium:

Doświadczenie personelu

= 40% 

Ilość pkt

łącznie

1

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region PPO Południe

ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków

 

 

49,98

 

 

40,00

 

 

89,98

3

Konsorcjum:

Ekotrade Sp. z o.o.(Lider)

ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

Aleja na Stadion 50,

25-127 Kielce

Silesia Ekotrade Sp. z o. o.(Partner)

ul. Śmiłowskiego 2

41-100 Siemianowice Śląskie

 

 

 

60,00

 

 

 

40,00

 

 

 

100,00


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Unieważnienie postępowania na cz. I.

Kielce dnia 24 .10.2018r 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości  w zł 211000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019-

cz. I pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: od 2 stycznia 2019r od godziny 7.00  -  do 2 stycznia 2020r do  godziny 7.00.

 

ZAWIADOMIENIE

( O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA)

Działając w trybie art. 93 ust. 2 i 3.2)  ustawy Prawo zamówień publicznych (  t.j. Dz.U.                        z 2017 r. poz.1579 ze zm. )                        

Zamawiający u n i e w a ż n i a

postępowanie dot. części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie 

Postępowanie dot. I części zamówienia  zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa o 224 819,20 zł  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                      

Informacja z otwarcia ofert na cz. I i cz. II

 

Kielce, dnia  22.10.2018 r.

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019- zamówienie II częściowe.

 

1.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. I.

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na cz. I. pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie:

 2 stycznia 2019r od godziny 7.00  -  2 stycznia 2020 r. do  godziny 7.00


1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I. cz. zamówienia wynosi: 795 420,00 ,00 zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

w zł

(brutto)

Doświadczenie osób

( ilość kwalifikowanych  pracowników ochrony posiadających co najmniej 3-letni staż pracy)

2

 

Konsorcjum:

Ekotrade Sp. z o.o. ( Lider)

ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

Aleja na Stadion 50,

25-127 Kielce

Silesia Ekotrade Sp. z o. o.( Partner)

ul. Śmiłowskiego 2

41-100 Siemianowice Śląskie

1 301 665,20

36

4

 

 

 

Konsorcjum:

Impel Safety Security Partner Sp. z o. o. Sp.K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (Lider)

Impel Facility Servises Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Secutity Partner Sp. z o.o. S.K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

1 221 557,97

36

5

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA CK Sp. z o. o. ( Lider)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o. (Partner)

ul. Warszawska 34/507

25-312 Kielce

1 020 239,20

36


2.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. II.

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu na cz. II. pn: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2019r do 31.12.2019 r

 

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I. cz. zamówienia wynosi: 26 100,00 zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w zł

Doświadczenie osób

( ilość kwalifikowanych  pracowników ochrony posiadających co najmniej 3-letni staż pracy)

1

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region PPO Południe

ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków

 

 

29 520,00 zł

 

 

49

3

Konsorcjum:

Ekotrade Sp. z o.o.(Lider)

ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

Aleja na Stadion 50,

25-127 Kielce

Silesia Ekotrade Sp. z o. o.

ul. Śmiłowskiego 2

41-100 Siemianowice Śląskie

24 595,32

13

 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, czyli do dnia 25 października 2018 r.  - zobowiązany jest złożyć :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5.I   i / lub  5.II do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

Wymagana forma – oryginał

 

W załączeniu- do  pobrania :

Oświadczenie o grupie kapitałowej   – wg zał. nr 5.I i 5.II. do siwz.

Załączniki:

Oświadczenie o grupie kapitałowej – wg zał. nr 5.I i 5.II. do siwz
Oświadczenie o grupie kapitałowej – wg zał. nr 5.I i 5.II. do siwz

Pytania i odpowiedzi do siwz 17.10.2018

Kielce 17.10.2018r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości  w zł 211000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SIWZ

Niniejszym, Zamawiający informuje, że w dniu 15 i 16.10.2018r wpłynęły od Wykonawcy  pytania do siwz,  których treść oraz odpowiedzi  Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1.       

Czy Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności …

Odpowiedź ad. 1.  NIE

Pytanie 2.       

Czy Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności …

Odpowiedź ad. 2.  NIE

Pytanie 3.       

Czy Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności …

Odpowiedź ad. 3. 

TAK. O ile osoby te będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zamawiający nie będzie wymagał i weryfikował orzeczenia lekarskiego osób niepełnosprawnych skierowanych do realizacji zamówienia pod kątem niepełnosprawności.

Odpowiedź na to  pytanie powoduje:

1)  zmianę treści SIWZ, w ten sposób, że:  

- w Rozdz. III. siwz  dodaje się pkt. 3a. o następującej treści:

3a. Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, o ile osoby te będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;

- w załącznikach nr 4.I i 4.II  do siwz, w § 4 dodaje się pkt. 4a. o następującej treści:

3a. Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, o ile osoby te będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

2) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji: II.9.

Pytanie 4.

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1.         Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

2.         Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …

3.         Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

4.         Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest…

 

Odpowiedź ad. 4. 

Informacja o akceptacji wystawiania i dostarczania faktur w formie elektronicznej jest zawarta w treści § 7 ust. 4 załącznika nr 4 do siwz ( projekty umów )

Pytanie 5.

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

 

Odpowiedź ad. 5. Zamawiający podtrzymuje treść umowy dot. kar umownych.

 

Ustalając wysokości kar umownych na poziomie wskazanym w umowie mieliśmy na względzie prawidłowość wykonania umowy oraz jej specyficzny charakter, jakim jest ochrona. Nie możemy sobie pozwolić, aby umowa nie była wykonywana, stąd kary umowne w takiej wysokości, które w naszej ocenie nie są wygórowane ani tym bardziej rażąco wygórowane. Ich wysokość nie jest w żadnej części zbliżona do wartości całości umowy, nadto kara umowna wskazana w par. 8 ust. 1 dotyczy podstawowego obowiązku wynikającego z umowy. W przeszłości zdarzały się przypadki naruszenia zasad  z § 8 ust.1, które nas uprawniały do naliczania kar umownych i ukarany Wykonawca nie kwestionował jej wysokości. A kara dotycząca odstąpienia od umowy - 20 % odnosi się nie do wartości całej umowy, lecz do wartości umowy pozostałej do wykonania. Kara 20 % przy odstąpieniu od umowy występuje dość często we wzorach umów. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ugruntowany jest pogląd, że zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. Zamawiający może starać się zwiększyć odpowiedzialność wykonawców za należyte wykonanie zamówienia, obciążyć ich nawet dotkliwymi karami umowny. 

W wyroku z dnia 27 lutego 2013 r., I ACa 99/13, LEX nr 1313465, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zwrócił uwagę, że „Ustawodawca nie wskazał stanów faktycznych uzasadniających miarkowanie kary umownej, pozostawiając ich ustalenie uznaniu sędziowskiemu uwzględniającemu okoliczności konkretnej sprawy. Jak wynika z orzecznictwa norma ta może znaleźć zastosowanie zawsze wówczas, gdy w świetle oceny określonego stanu faktycznego można mówić o tym, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna. Katalog kryteriów pozwalających na zmniejszenie kary umownej nie jest zamknięty. Stosując instytucję miarkowania, sąd powinien mieć na względzie podstawowe funkcje kary umownej, jakimi są funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcja kompensacyjna, polegająca na naprawieniu szkody, jeśli wierzyciel ją poniósł, bez konieczności precyzyjnego wyliczania jej wysokości, co znakomicie ułatwia realizację dochodzonego uprawnienia.”. Sąd Apelacyjny zwrócił również uwagę, że „Najbardziej ogólnym wyznacznikiem jest stosunek pomiędzy wysokością kary a wartością całego zobowiązania głównego, odniesienie do wartości świadczenia spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem, porównanie jej z wartością szkody powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wśród kryteriów miarkowania wskazuje się takie elementy, jak: zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych; wagę naruszonych postanowień kontraktowych (obowiązki główne, obowiązki uboczne); zagrożenie dalszymi naruszeniami powinności kontraktowych (zwłaszcza w razie powiązania kary umownej z obowiązkiem zaniechania określonych działań przez dłużnika); zgodny zamiar stron w zakresie ustalenia celu zastrzeżenia kary umownej w określonej wysokości (np. uwypuklenie przez strony funkcji represyjnej).”.

Jeżeli kara umowna jest równa bądź zbliżona do wartości zobowiązania, co do zasady można ją uznać za rażąco wygórowaną. Przykładowo, w wyroku z dnia 25 września 2013 r., VI Ga 173/13, Sąd Okręgowy w Rzeszowie stwierdził, że „W ocenie Sądu w/w wysokość kary umownej (12.500 zł), w stosunku do wartości całego zobowiązania głównego (29.000 zł), wynosząc więc blisko połowę całego wynagrodzenia (43%), stanowiła zbyt znaczącą część wynagrodzenia powodów, biorąc także pod uwagę skomplikowany zakres zamówienia i czasookres zwłoki.”

Przepisy Pzp modyfikują zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego i stanowią specyficzne ograniczenie zasady swobody umów. Nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika expressis verbis z przepisów Pzp. W umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może formułować postanowienia wyłącznie korzystne dla niego. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ugruntowany jest pogląd, że zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. Zamawiający może starać się zwiększyć odpowiedzialność wykonawców za należyte wykonanie zamówienia, obciążyć ich nawet dotkliwymi karami umownym o ile nie występują przesłanki wynikające z art. 353[1] k.c. (niezgodność umowy z właściwościami stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego).

Pytanie 6.

W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: czy umowa powierzenia zawierana pomiędzy przetwarzającym i administratorem będzie zgodna z minimum wskazanym w art.28. Ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , tj. czy będzie zawierała:

- przedmiot i czas trwania przetwarzania,

- charakter i cel przetwarzania,

- rodzaj danych osobowych praz kategorie osób, których dotyczą dane,

- obowiązki i prawa administratora.

 

Odpowiedź ad. 6.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 25 maja 2018r dot. tylko osób fizycznych  i tylko dane osobowe Wykonawców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji umowy, której dotyczy postępowanie.

Jeżeli zaś chodzi o dane osobowe pracowników Wykonawcy to administratorem tych danych jest on sam. Zgodnie z art. 29  w/w Rozporządzenia  „Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na plecenie administratora …” Jeżeli Wykonawca uważa, że dane osobowe, które udostępni Zamawiającemu wymagają zawarcia umowy powierzenia, powinien przygotować przedmiotową umowę we własnym zakresie.

 

Pytanie 7.

 Odnośnie pkt IX.4 czy dokumenty podmiotu udostepniającego , o których mowa w pkt. IX.Pkt.3 ppkt.2)a,b,c siwz cz.I, czyli odpis z krs, informacja z KRK oraz oświadczenie o braku orzeczenia (…) należy złożyć do oferty czy na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź ad. 7.  Na wezwanie Zamawiającego ( vide: Rozdz. IX. pkt.4 ppkt.4 siwz )

 

W załączeniu:

1.      SIWZ po zm. 17.10.2018r

2.      Załącznik nr 4.I i 4.II do siwz po zm.17.10.2018r

3.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 17.10.2018r

 

 

 

Załączniki:

SIWZ po zm.17.10.2018
SIWZ po zm.17.10.2018

Załącznik nr 4 .I do siwz po zm.17.10.2018
Załącznik nr 4 .I do siwz po zm.17.10.2018

Załącznik nr 4.II po zm. 17.10.2018
Załącznik nr 4.II po zm. 17.10.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.10.2018

Ogłoszenie nr 500249746-N-2018 z dnia 17-10-2018 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633157-N-2018 
Data: 08/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: II.9) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, o ile osoby te będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.10

głoszenie nr 500248167-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633157-N-2018 
Data: 08/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-17, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-22, godzina: 10:00, 

Zmiana treści siwz 16.10 - zm. terminu składania ofert

Kielce dnia 16.10.2018r

N.ZP.2.26.100.2018

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości                      w zł 211000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019

1.      Zmiana  treści SIWZ

Działając w trybie art.38 ust. 4 ustawy Pzp,  Zamawiający w celu udzielenia odpowiedzi na pytania do siwz , które wpłynęły w dniu 15.10.2018r – dokonuje zmiany treści  Rozdz. XV ust. 4 i ust. 7 siwz  w zakresie terminu do składania i otwarcia ofert  - na dzień 22 października 2018r.

W związku z tym, treść siwz w Rozdz. XV :

- ust. 4 przyjmuje brzmienie: „…4. Termin składania ofert upływa w dniu : 22 października 2018r, o godzinie 10:00

-  ust.7.1. przyjmuje brzmienie: „..7.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22 października 2018r, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia1, 25-018 Kielce, I p. pok. Nr 5

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1b- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku ( … o wyjaśnienie treści siwz …), o którym mowa w art.38.1 Pzp.

Odpowiedzi na zadane pytania do treści  siwz – zostaną zamieszczone niezwłocznie.

2.      Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Powyższa zmiana treści siwz powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z art. 38 ust. 4a ppkt.1)  zostanie zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

W załączeniu: SIWZ po zm. 16.10.2018r

Załączniki:

SIWZ po zm 16.10.
SIWZ po zm 16.10.

Pytania i odpowiedzi do siwz 12.10.

  

Kielce 12.10.2018r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości  w zł 211000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SIWZ

1.      Niniejszym, Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły pytania do siwz,  których treść oraz odpowiedzi  Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

1.  Czy Zamawiający dopuszcza aby podczas realizacji zamówienia swoja pracę wykonywały osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności do których zalicza się  osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Schorzenia specjalne (uprawniające do podwyższonego dofinansownia:

01 U – upośledzenie umysłowe

02 P – choroby psychiczne

06 E – epilepsja

12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm

 

2.  Czy Zamawiający dopuszcza aby podczas realizacji zamówienia swoja pracę wykonywały  osoby

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do których zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

3.  Czy Zamawiający dopuszcza aby podczas realizacji zamówienia swoja pracę wykonywały  osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

4. W związku z tym czy zamawiający, iż wymaga zatrudnienia pracowników kwalifikowanych  będzie wymagał i weryfikował orzeczenia lekarskie osób niepełnosprawnych skierowanych do realizacji zamówienia pod kątem niepełnosprawności.

W rozumieniu „…Art. 33.

a). Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis przeprowadza się na wniosek tej osoby, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 32 pkt 3 i art. 33a ust. 3.

b). Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.4)) lub nie posiada orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy…”..

 

2.      Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający odpowiada, że przedstawione pytania stoją  w sprzeczności z treścią cytowanego art.33 oraz innych przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z 2018 r. poz. 138, 650, 1629, 1669)

oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego RODO.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500241199-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633157-N-2018 
Data: 08/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: II.1) 
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018 
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018 
W ogłoszeniu powinno być: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500241144-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633157-N-2018 
Data: 08/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: I. 
Punkt: I.4) 
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.mosir.kielce.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. sekretariat. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie nr 633157-N-2018 z dnia 2018-10-08 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  dwie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1.Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2019r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2020r do godziny 7.00 1.2 Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2019r do 31.12.2019 r 1. PRZEDMIOTEM I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. Cz. I. 1.3. ppkt: 1), 2),3),10),11)12) siwz. - podjazdy grup patrolowych –2 razy przez 194 noce na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt:10) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 13) siwz - oraz gotowość do zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej - we wszystkich obiektach. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 52 272 1.2. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 400 ( na obiekt przy ul. Szczepaniaka 29) 2. PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych 
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

79711000-1

79715000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia 
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 667593,00 
Waluta: pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-01-02

 


II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - bezpośredniej ochrony mienia i osób na obiektach Zamawiającego, - patrolu podjazdowego, - konwojowania gotówki, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania dotyczące obowiązków w tym zakresie Wykonawcy oraz uprawnień do kontroli przez Zamawiającego zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. i 4.II do siwz. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie niektórych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: A) Dot. Cz. I. Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności , tj: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); B) Dot. Cz. II. Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności , tj: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: A) Dot. Cz. I. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 2 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. B) Dot. Cz. II. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 100 000 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: A) Dot. Cz. I. a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy kres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - licząc wstecz od dnia terminu składania ofert ) wykonał lub wykonuje min. 2 zamówienia z których każde polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 20 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającymi co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, tj.: - co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, posiadającymi łączność radiowo-dyspozytorską i GSM - dysponowanie systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma przybyć do obiektu na wywołany alarm, w czasie do 15 minut) B) Dot. Cz. II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia i posiadającymi co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Dot. Cz. I i II. a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp. Wymagana forma dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy – oryginał - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Dot. Cz. I. a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt.5 SIWZ. b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej dwóch usług ochrony, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj: zawierający informację o: - ilości firmowo oznakowanych samochodów na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, - systemie urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( w oryginale) d) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę ) Dot. Cz.II. a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ); c) dokumentu ( np. polisy…) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dot. Cz. I. a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4) Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie. 1. Zgodnie z art. 22a) ust.1 Pzp - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdz. IX. ust. 1. ppkt.2) Cz. A SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2.I i 3.I do siwz. - przedkłada wraz z ofertą i oświadczeniami zobowiązanie Podmiotu udostepniającego zasoby, wg wzoru jak w załączniku nr 6.I do siwz. Dot. Cz.II. a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4) Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie. 1. Zgodnie z art. 22a) ust.1 Pzp - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdz. IX. ust.1.ppkt.2) Cz. B SIWZ, stanowiących załącznik nr 2. II i 3.II do siwz. - przedkłada wraz z ofertą i oświadczeniami zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby, wg wzoru jak w załączniku nr 6.II do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych :Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 12 umowy. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust.1. pkt. 1) , 2), 3), 6) ustawy PZP. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - w okresie realizacji umowy - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany w okresie realizacji umowy (02.01.2019 r. - 02.01.2020 r.) obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w okresie realizacji umowy (02.01.2019 r. - 02.01.2020 r.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresie realizacji umowy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową (tj. zastosowaną w momencie zawierania umowy) wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-17, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2019r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2020r do godziny 7.00

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. PRZEDMIOTEM I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. Cz. I. 1.3. ppkt: 1), 2),3),10),11)12) siwz. - podjazdy grup patrolowych –2 razy przez 194 noce na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt:10) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 13) siwz - oraz gotowość do zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej - we wszystkich obiektach. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 52 272 1.2. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 400 ( na obiekt przy ul. Szczepaniaka 29) Liczby te posłużą do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z sumy założeń zawartych w Rozdz. . III. siwz oraz ustaleń bieżących dot. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ( o ile będą inne niż w siwz) Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy w ramach I części zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79711000-1, 79715000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 646683,00
Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osób

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2019r do 31.12.2019 r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych. Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy w ramach II części zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.II. do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79710000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20910,00
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - umowa na cz. I.
Załącznik nr 4 - umowa na cz. I.

Załącznik nr 4 -umowa na cz.II.
Załącznik nr 4 -umowa na cz.II.

Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr.kapitałowej
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr.kapitałowej

Załącznik nr 6- Oświadczenie o udostepnieniu
Załącznik nr 6- Oświadczenie o udostepnieniu

Powrót Stron:  1